|  e-ISSN: 2791-7169

Original article | Journal of Biometry Studies 2021, Vol. 1(1) 8-15

The effect of GeoGebra on academic achievement in geometric place

Adem ÇAM, Kamile ŞANLI KULA

pp. 8 - 15   |  DOI: https://doi.org/10.29329/JofBS.2021.348.02   |  Manu. Number: MANU-2106-18-0003.R1

Published online: June 29, 2021  |   Number of Views: 69  |  Number of Download: 369


Abstract

This study deals with the effect of GeoGebra, one of the dynamic mathematics software, on high school students in learning the subject of geometrical place and the relationship of this effect with the socio-demographic characteristics of the students. The study was carried out with 12th grade students at a private high school located in Çankaya, Ankara. The assignments of the students included in the research to the experimental and control groups were made randomly, and the subject of geometric place was taught to the control group using traditional methods and to the experimental group using GeoGebra software. There were a total of 31 students, 12 girls and 19 boys, in the experimental group, and a total of 32 students, 14 girls and 18 boys, in the control group. "Personal Information Form" and "Achievement Test" prepared by the researcher were used in the research. In the Achievement Test applied as a pre-test, no statistically significant difference was found between the success means of the experimental group and the control group. In the Achievement Test applied as a post-test, a statistically significant difference was found between the experimental group and control group means in favor of the experimental group. On the other hand, a significant difference was observed between the pre-test and post-test in both the experimental group and the control group. In the analysis of the sub-problem of the research, there was a significant difference in the success mean of the experimental group according to the gender variable, but no significant difference was observed in the mean of success in the control group.

Keywords: Computers, Math education, Geometric place, Dynamic mathematics software


How to Cite this Article?

APA 6th edition
CAM, A. & KULA, K.S. (2021). The effect of GeoGebra on academic achievement in geometric place . Journal of Biometry Studies, 1(1), 8-15. doi: 10.29329/JofBS.2021.348.02

Harvard
CAM, A. and KULA, K. (2021). The effect of GeoGebra on academic achievement in geometric place . Journal of Biometry Studies, 1(1), pp. 8-15.

Chicago 16th edition
CAM, Adem and Kamile SANLI KULA (2021). "The effect of GeoGebra on academic achievement in geometric place ". Journal of Biometry Studies 1 (1):8-15. doi:10.29329/JofBS.2021.348.02.

References
 1. Aktümen, M., & Kaçar, A. (2008). Bilgisayar Cebiri Sistemlerinin Matematiğe Yönelik Tutuma Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 13-26. (in Turkish) [Google Scholar]
 2. Aydoğan, A. (2007). Dinamik geometri yazılımlarının açık uçlu araştırmalarla birlikte altıncı sınıf düzeyinde çokgenler ve çokgenlerde eşlik-benzerlik öğretimine etkisi [Master’s thesis, Middle East Technical University]. (in Turkish) [Google Scholar]
 3. Baltacı, S., Yıldız, A., & Kösa, T. (2015). Analitik Geometri Öğretiminde GeoGebra Yazılımının Potansiyeli: Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(3), 483-505. (in Turkish) https://doi.org/10.16949/turcomat.32803 [Google Scholar] [Crossref] 
 4. Baltacı, S., Yıldız, A., Aytekin, C., & Kıymaz, Y. (2016). Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik GeoGebra Destekli Etkinlik Hazırlamak için Yürütülen Tasarım Tabanlı Araştırma Sürecinden Yansımalar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 70-90. (in Turkish) https://doi.org/10.21764/efd.12232 [Google Scholar] [Crossref] 
 5. Baydaş, Ö. (2010). Öğretim elemanlarının ve öğretmen adaylarının görüşleri işığında matematik öğretiminde GeoGebra kullanımı [Master’s thesis, Ataturk University]. [Google Scholar]
 6. Büyüköztürk, Ş. (2007). Veri analizi el kitabı. Pegem Yayıncılık. (in Turkish) [Google Scholar]
 7. Cohen, J. W. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale. [Google Scholar]
 8. Çepni, S., Bayrakçeken, S., Yılmaz, A., Yücel, C., Semerci, Ç., Köse, E., Sezgin, F., Demircioğlu, G., & Gündoğdu, K. (2008). Ölçme ve değerlendirme. Pegem Akademi Yayınları. (in Turkish) [Google Scholar]
 9. Erden, M. (1995). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Sertifikası Derslerine Yönelik Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 99-104. (in Turkish) [Google Scholar]
 10. Fraenkel, J., Wallen, N., & Hyun, H.H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). McGraw Hill. [Google Scholar]
 11. Filiz, M. (2009). GeoGebra ve Cabri Geometri II dinamik geometri yazılımlarının web destekli ortamlarda kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi [Master’s thesis, Karadeniz Technical University]. (in Turkish) [Google Scholar]
 12. George, D., & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. Allyn. [Google Scholar]
 13. Gönen, S., Kocakaya, S. & Kocakaya, F. (2011). Dinamik Konusunda Geçerliliği ve Güvenilirliği Sağlanmış Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 40-57. (in Turkish) [Google Scholar]
 14. Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım. (in Turkish) [Google Scholar]
 15. Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma teknikleri ve istatistik yöntemleri. Tek Işık Web Ofset. (in Turkish) [Google Scholar]
 16. Memişoğlu, B. (2005). Matematik öğretiminde bilişim teknolojilerinin kullanımı [Master’s thesis, Balikesir University]. (in Turkish) [Google Scholar]
 17. Özdamar, K. (1999). Paket program ile istatistiksel veri analizi. Kaan Kitapevi. (in Turkish) [Google Scholar]
 18. Özdemir, S. M. (2009). Eğitimde Program Değerlendirme ve Türkiye’de Eğitim Programlarını Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 126-149. (in Turkish) [Google Scholar]
 19. Pallant, J. (2005). SPSS survival manual: A step by step guide to using SPSS for Windows (version 12). Allen & Unwin. [Google Scholar]
 20. Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.). Sage Publications. [Google Scholar]
 21. Tosun, N. (2006). Bilgisayar destekli ve bilgisayar temelli öğretim yöntemlerinin, öğrencilerin bilgisayar dersi başarısı ve bilgisayar tutumlarına etkisi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği [PhD dissertation, Trakya University]. (in Turkish) [Google Scholar]
 22. Turgut, M. F., & Baykul, Y. (1992). Ölçekleme teknikleri. ÖSYM Yayınları. (in Turkish) [Google Scholar]
 23. Tutak, T., & Birgin, O. (2008). Geometri öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi [Oral presentation]. 8th International Educational Technology Conference, Eskişehir, Turkey. (in Turkish) [Google Scholar]
 24. Tutak, T. (2008). Somut nesneler ve dinamik geometri yazılımı kullanımının öğrencilerin bilişsel öğrenmelerine, tutumlarına ve Van Hiele geometri anlama düzeylerine etkisi [PhD dissertation, Karadeniz Technical University]. (in Turkish) [Google Scholar]
 25. Ünlü, E. (2007). İlköğretim Okullarındaki Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutum ve İlgilerinin Belirlenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 129-148. [Google Scholar]
 26. Vatansever, S. (2007). İlköğretim yedinci sınıf geometri konularını DGY Geometer’s Sketchpad ile öğrenmenin başarıya, kalıcılığa etkisi ve öğrenci görüşleri [Master’s thesis, Dokuz Eylül University]. (in Turkish) [Google Scholar]
 27. Yenilmez, K., & Karakuş, Ö. (2007). İlköğretim Sınıf ve Matematik Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimine İlişkin Görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(14), 87-98. [Google Scholar]
 28. Zengin, Y., & Tatar, E. (2014). Türev Uygulamaları Konusunun Öğretiminde GeoGebra Yazılımının Kullanımı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 1209-1228. [Google Scholar]