|  e-ISSN: 2791-7169

Original article | Journal of Biometry Studies 2021, Vol. 1(1) 20-22

Investigation of the effects of some demographic characteristics of employees in the forest products sector on their organizational identification

Nadir ERSEN

pp. 20 - 22   |  DOI: https://doi.org/10.29329/JofBS.2021.348.04   |  Manu. Number: MANU-2106-16-0001

Published online: June 29, 2021  |   Number of Views: 56  |  Number of Download: 480


Abstract

In the study, the effect of some demographic characteristics of the employees of an enterprise operating in forest products on the levels of organizational identification was examined. The research population consists of the employees in the production facility of the company operating in the forest products industry sector. Within the scope of the study, 97 surveys were evaluated. As a result, it was determined that the organizational identification scale averages of the employees were at a moderate level. According to the logistic regression analysis, while there was a significant difference between the organizational identification levels of the employees according to the working time, there was no significant difference between the organizational identification levels according to the other demographic characteristics.

Keywords: Forest industry sector, Organizational identification, Logistic regression


How to Cite this Article?

APA 6th edition
ERSEN, N. (2021). Investigation of the effects of some demographic characteristics of employees in the forest products sector on their organizational identification . Journal of Biometry Studies, 1(1), 20-22. doi: 10.29329/JofBS.2021.348.04

Harvard
ERSEN, N. (2021). Investigation of the effects of some demographic characteristics of employees in the forest products sector on their organizational identification . Journal of Biometry Studies, 1(1), pp. 20-22.

Chicago 16th edition
ERSEN, Nadir (2021). "Investigation of the effects of some demographic characteristics of employees in the forest products sector on their organizational identification ". Journal of Biometry Studies 1 (1):20-22. doi:10.29329/JofBS.2021.348.04.

References
  1. Göze, E. (2021). Örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşmenin whistleblowing (bilgi ifşası) üzerine etkisi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’inde bir araştırma [Master’s thesis, Sivas Cumhuriyet University]. (in Turkish) [Google Scholar]
  2. İşcan, Ö. F. (2006). Dönüştürücü/Etkileşimci  Liderlik  Algısı  ve  Örgütsel  Özdeşleşme İlişkisinde  Bireysel  Farklılıkların  Rolü.  Akdeniz  Üniversitesi  İktisadi  ve  İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11, 160-177. (in Turkish) [Google Scholar]
  3. Mael, F., & Ashforth, B. E. (1992). Alumni and Their Alma Mater: A Partial Test of the Reformulated Model of Organizational Identification. Journal of Organizational Behavior, 13(2), 103-123. [Google Scholar]
  4. Kalaycı, Ş. (2016). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (7th ed.). Asil Yayın Dağıtım. (in Turkish) [Google Scholar]
  5. Merihli Taştan, E. (2020). Örgütsel özdeşleşne ve örgüte bağlılık ilişkisi: İBB örneği [Master’s thesis, İbn Haldun University] (in Turkish) [Google Scholar]
  6. Özdemir, A. (2010). Örgütsel Özdeşleşmenin Algılanan Örgütsel Destek, Cinsiyet ve Kıdem Değişkenlerine Göre İncelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(1), 237-250. (in Turkish) [Google Scholar]
  7. Polat, M., & Meydan, C. H. (2010). Örgütsel Özdeşleşmenin Sinizm ve İşten Ayrılma Niyeti İle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Savunma Bilimleri Dergisi, 9(1), 145-172. (in Turkish) [Google Scholar]
  8. Scott, S. G., & Lane, V. R. (2000). A Stakeholder Approach to Organizational Identity. Academy of Management Review, 25, 43–62. [Google Scholar]
  9. Şantaş, F., Uğurluoğlu, Ö., Kandemir, A., & Çelik, Y. (2016). Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Sinizm, İş Performansı ve Örgütsel Özdeşleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3), 867-886. (in Turkish) [Google Scholar]
  10. Tak, B., & Aydemir, B. A. (2004). Örgütsel özdeşleşme üzerine iki görgül çalışma [Oral presentation]. 12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bursa, Türkiye. (in Turkish) [Google Scholar]